Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Poprawne rozpoznanie orzecznictwa sądowego, jak i rzetelne przedstawienie materiałów dowodowych to czynniki, które wpływają na oszacowanie wysokości odszkodowania, w formie całkowitego roszczenia. Pozostałe czynniki, które również w tym wypadku mają znaczenie to dokładana analiza raportów tworzonych przez lekarzy specjalistów, która uwzględnia obrażenia fizyczne oraz psychiczne osoby poszkodowanej, a do tego analiza raportów rzeczoznawców. Na koniec konieczna jest dokładna kalkulacja powstałych strat finansowych przeszłych oraz strat finansowych przyszłych, co ma na celu zabezpieczać roszczenia osoby poszkodowanej.

Wedle definicji odszkodowanie jest kwotą pieniężną wypłacaną przez ubezpieczyciela, a na całość składają się trzy części, o których mówi prawo cywilne. Są to:

  • Zadośćuczynienie – należności finansowe wypłacane względem doznanych obrażeń, które częściowo rekompensują ból fizyczny i psychiczny ofiary. Aby ustalić wysokość tego składnika, pod uwagę bierze się doznane obrażenia wraz z ich stopniem i intensywnością. Na koniec uwzględnia się aktualne orzecznictwo Sądu.
  • Odszkodowanie za straty przeszłe, czyli rzeczywiste konsekwencje finansowe, z jakimi zmagać się musi poszkodowany. W katalogu odszkodowań znajdujemy uszkodzony pojazd, utratę zarobków, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w sektorze prywatnym oraz kosztów pogrzebu, jak i dodatek za pomoc osób bliskich w pracach domowych. Wysokość tej część to kilka tysięcy do kilku milinów funtów.
  • Odszkodowanie za straty w przyszłości – obejmuje korzyści utracone w czasie przyszłym. Tutaj kwoty wahają się od kilku milionów funtów, nawet do kilkunastu milionów funtów, o ile górna granica nie zostaje ograniczona przez aktualnie obowiązujące przepisy prawne. W katalogu odszkodowań znajdujemy rentę za utracone dochody oraz zwiększone potrzeby życiowe, a także koszty leczenia, rehabilitacji, zabiegów, które ponoszone byłyby w czasie przyszłym, włączając w to korzystanie z sektora prywatnego na terenie kraju i poza nim. Renta wypłacana jest raz w miesiącu osobom do ukończenia 18 roku życia i tylko w ściśle określonych przypadkach, w tym, gdy ciężkie obrażenia uniemożliwiają ocenę strat w przyszłości. Kalkulacja rent ma na celu przewidzieć straty ponoszone do osiągnięcia wieku emerytalnego bądź poza nim.

Każdy przypadek jest inny. Każdy, choć może być pozornie podobnym do tego, który już został rozpatrzony, wymaga indywidualnej oceny. Biorąc jednak pod uwagę stopień doznanych obrażeń, jak i fakt, jaki wpływ miały one na życie osoby poszkodowanej i jej bliskich, można wyróżnić szacunkowe kwoty zadośćuczynienia.

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Metoda kalkulacji obejmuje rozległość obrażeń oraz ich wpływ na codzienne funkcjonowanie osoby poszkodowanej i jej rodziny, a także wiele innych czynników.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH – VS – MANCHESTER AWARD

Pieniądze może otrzymać każdy poszkodowany, który ma poważne problemy z wykonywaniem pracy w przyszłości, pomimo iż jego obrażenia nie są na tyle poważne, by skutkowały orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Tego typu renty wypłacane są w formie kapitalizacji. Ich wysokość ustala się wedle tego, ile mogłaby osoba poszkodowana zarobić w przyszłości, w okresie od trzech miesięcy do trzech lat. Zanim jednak nastąpi decyzja o przyznaniu renty lub określeniu konkretnie jej wysokości, dokonuje się dokładnych badań względem zdolności do pracy i logicznych aspektów.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Renta ta dotyczy poważnych obrażeń. Tych, które poskutkowały orzeczeniem o niepełnosprawności, w jakimkolwiek stopniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o niepełnosprawności. Bezpośrednio wpływają one bowiem na możliwość samodzielnego funkcjonowania, jak i wykonywania pracy. Uwzględniono kwestię śmierci osoby poszkodowanej. W takim wypadku, po dokonaniu badania warunków życia rodziny osoby zmarłej, ale ubezpieczonej, może jej zostać przyznana renta. Kalkulacji dokonuje się w oparciu o specyficzne wzory matematyczne, które zawarte zostają w tabelach dostarczanych przez Urząd Statystyczny.

RENTA OBEJMUJE:

  • utracone dochody, uwzględniając zachowanie zdolności do pracy
  • uzyskane wykształcenie oraz inne umiejętności, kursy
  • utracone prawo do wyższej emerytury ze względu na mniejsze możliwości zarobkowania
  • ekwiwalent za pomoc w pracach domowych osób bliskich, wykonywanych w przyszłości
  • koszty leczenia, rehabilitacji oraz zabiegów w prywatnych placówkach
  • zwiększone potrzeby życiowe, w tym adaptacja mieszkania oraz środków transportu dla osoby niepełnosprawnej
  • innego rodzaju straty finansowe.